Pirmą kartą atliktas išsamus LAB paslaugų punktų tyrimas

2017-06-09

Lietuvos aklųjų bibliotekos paslaugų punktai (LAB PP) – nutolę nuo bibliotekos struktūrinių padalinių objektai, pagal LAB nuostatų 10.2 punktą, steigiami viešosiose bibliotekose, globos namuose ir kitose įstaigose ir skirti aptarnauti asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto. LAB PP yra labai svarbi bibliotekos tinklo dalis, kadangi pačios LAB sistema (centras Vilniuje ir teritoriniai padaliniai) veikia didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o didžioji svarbiausių tikslinių grupių dalis gyvena mažesniuose miestuose ir miesteliuose. LAB paslaugų punktai veikia 52 savivaldybių teritorijose. PP tinklas plėtojamas, atsižvelgiant į demografines šalies tendencijas ir negalią ar sutrikimų turinčių asmenų, dėl kurių jie negali skaityti įprasto spausdinto teksto, informacinius poreikius.

2016 m. pabaigoje LAB PP tinklą sudarė 82 paslaugų punktai, per metus įkurti 6 nauji PP, visi – senelių globos namuose. Iš 82 LAB PP 2016 metais 28 veikė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos rajoninėse įstaigose, 23 – apskričių ir savivaldybių viešosiose bibliotekose, 31 – globos ir kitas (švietimo, ugdymo, reabilitacijos) paslaugas teikiančiose įstaigose. Šiuose PP lankėsi ir paslaugas gavo 1675 vartotojai, iš jų 1128 turintys regos, 547 – kitą negalią. Tai ženkli LAB vartotojų dalis, todėl atliktas dvigubas tyrimas – LAB PP paslaugų vartotojų ir šių punktų darbuotojų (t.y. įstaigų, su kuriomis pasirašyta LAB bendradarbiavimo sutartis, darbuotojų, atsakingų už PP paslaugų teikimą) anketinė apklausa – yra labai aktualus  siekiančiai tobulinti savo paslaugas, produktus ir aptarnavimo būdus bibliotekai.

Išsamus LAB PP tyrimas atliekamas pirmą kartą. Gauti rezultatai bus panaudoti konferencijų pranešimams, straipsniams ir, be abejo, bibliotekos leidybos ir aptarnavimo procesams tobulinti.

LAB tyrėjos dėkoja respondentams už aktyvų dalyvavimą tyrime.

 
Rasa Januševičienė, Ilona Daučiūnienė