Peršokti į pagrindinį turinį

Karjera

Lietuvos audiosensorinė biblioteka skelbia konkursą Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo (-os) pareigoms užimti

Kokie darbai Jūsų laukia?

 • Skyriaus darbo planavimas ir organizavimas, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas;

 • Pagal kompetenciją su Bibliotekos funkcijų vykdymu susijusios teisinės informacijos teikimas ir konsultavimas, veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas;

 • Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas savo kompetencijos ribose, dokumentacijos tvarkymas ir saugojimas, Bibliotekos viešųjų pirkimų iniciatorių ir organizatorių viešųjų pirkimų klausimais konsultavimas;

 • Bibliotekos turimų pastatų ir patalpų priežiūros, eksploatavimo ir remonto organizavimas;

 • Bibliotekos ir jos padalinių ūkio ir bendrųjų reikalų aprūpinimo ir valdymo organizavimas ir kontroliavimas;

 • racionalaus tarnybinio transporto panaudojimo ir priežiūros užtikrinimas ir kontroliavimas;

 • patikėtų materialinių vertybių apskaitos tvarkymas, atsakomybė už jų teisingą eksploataciją ir saugumą, nurašymą bei apsaugą, dalyvavimas inventorizuojant Bibliotekos materialines vertybes;

 • bendrosios veiklos srities dokumentų rengimo, valdymo, sisteminimo funkcijų vykdymas ir teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimas pagal šios pareigybės kompetenciją (pvz., atsakymų ekstremaliųjų situacijų, korupcijos prevencijos ir pan. temomis rengimas);

 • Bibliotekos priešgaisrinės saugos priežiūra, užtikrinimas, kad būtų laikomasi priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

 • asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymas;

 • su Bibliotekos ir jos padalinių ūkine veikla susijusių patalpų remonto, priežiūros, inžinerinių sistemų eksploatacijos, patalpų nuomos, panaudos ir kitų sutarčių tvarkymas, atliktų darbų priėmimo aktų rengimas;

 • susijusių su Bibliotekos ūkine veikla, autotransporto naudojimu, darbuotojų sauga ir sveikata, priešgaisrine sauga, viešaisiais pirkimais, taisyklių, nuostatų, reglamentų ir kitų dokumentų projektų rengimas, jų derinimas su atitinkamomis organizacijomis.

Ko tikimės iš pretendentų?

 • Ne žemesnio kaip aukštojo universitetinio išsilavinimo su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

 • Ne mažesnės kaip 2 m. teisinio darbo patirties;

 • Ne mažesnės kaip 1 m. vadovaujamo darbo patirties;

 • Ne mažesnės kaip 3 m. darbo viešųjų pirkimų srityje patirties (būtina patirtis pirkimų vykdymas perkančiojoje organizacijoje);

 • Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo bei sutarčių teisę, viešuosius pirkimus, duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus ir kitus teisės aktus, susijusius su kuruojamomis sritimis;

 • Turėti vairuotojo teises (B kategorija).

Mes siūlome:

 • Darbą draugiškoje, „nevaldiškoje“, klientu besirūpinančioje komandoje, kur visos jūsų idėjos – išgirstamos ir vertinamos;

 • Galimybę bent maža dalele pakeisti pasaulį – biblioteka „jaunėja“, auga ir tobulėja, plečia klientų ratą, keičia įvaizdį – jūsų iniciatyva mums be galo reikalinga!

Lietuvos audiosensorinė biblioteka (LAB, arba LABiblioteka) – biblioteka Lietuvoje, aptarnaujanti visus asmenis (ne tik neregius!), negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto. Veikiame visoje Lietuvos teritorijoje. Mūsų tikslinė grupė – vaikai, turintys skaitymo, mokymosi ar raidos sutrikimų; asmenys, kurie dėl fizinės negalios ar ligos negali laikyti knygos rankose, perversti puslapių, ilgai išbūti sėdimoje padėtyje; žmonės, kurie dėl silpno regėjimo negali skaityti įprasto teksto. Mes įkūrėme ir valdome didžiausią Lietuvoje (virš 13 tūkst. pavadinimų) virtualią garsinių knygų platformą ELVIS. Tikime, kad skaityti gali visi – Ir jūs galite prisidėti prie šio gražaus tikslo įgyvendinimo!

Pareiginės algos koeficientas 7,80-8,80.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos informacinę sistemą. Kandidatų dokumentų lauksime iki 2023 m. vasario 6 d. Atrankos būdas – pokalbis.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvos audiosensorinė biblioteka skelbia konkursą finansininko (-ės) pareigoms užimti

Kokie darbai Jūsų laukia?

 • Lietuvos audiosensorinės bibliotekos apskaitos tvarkymas ir kitų su buhalterinės apskaitos tvarkymu susijusių darbų atlikimas;

 • atsargų apskaitos tvarkymas;

 • ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos tvarkymas;

 • Bibliotekos knygų fondų (garsinių knygų, Brailio raštu knygų, reginčiųjų raštu knygų ir kt.) gamybos apskaitos tvarkymas;

 • mokėjimų per VBAMS ir banko sąskaitas vykdymas ir jų registravimas apskaitoje;

 • atsiskaitymų su tiekėjais ir pirkėjais apskaitos tvarkymas;

 • vykdomų projektų apskaitos tvarkymas;

 • apskaitos duomenis į VSAKIS teikimas;

 • biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių sudarymas;

 • kitų finansinių, buhalterinių pavedimų, neprieštaraujančių teisės aktams, vykdymas.

Ko tikimės iš pretendentų?

 • aukštojo universitetinio buhalterijos, ekonomikos, administravimo, finansų krypties išsilavinimo su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštojo buhalterijos, ekonomikos, administravimo, finansų krypties koleginio išsilavinimo su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; Pareigybės lygis A2.

 • 2 metų darbo patirties valstybinio sektoriaus apskaitos srityje;

 • Mokėti dirbti VBAMS, FVAIS, VSAKIS.

Mes siūlome:

 • Darbą draugiškoje, „nevaldiškoje“, klientu besirūpinančioje komandoje, kur visos jūsų idėjos – išgirstamos ir vertinamos;

 • Galimybę bent maža dalele pakeisti pasaulį – biblioteka „jaunėja“, auga ir tobulėja, plečia klientų ratą, keičia įvaizdį – jūsų iniciatyva mums be galo reikalinga!

Lietuvos audiosensorinė biblioteka (LAB arba LABiblioteka) aptarnauja visus asmenis (ne tik neregius!), negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto. LAB veikia visoje Lietuvos teritorijoje. Mūsų tikslinė grupė – vaikai, turintys skaitymo, mokymosi ar raidos sutrikimų; asmenys, kurie dėl fizinės negalios ar ligos negali laikyti knygos rankose, perversti puslapių, ilgai išbūti sėdimoje padėtyje; žmonės, kurie dėl silpno regėjimo negali skaityti įprasto teksto. Mes įkūrėme ir valdome didžiausią Lietuvoje (virš 13 tūkst. pavadinimų) virtualią garsinių knygų platformą ELVIS. Tikime, kad skaityti gali visi – Ir jūs galite prisidėti prie šio gražaus tikslo įgyvendinimo!

Pareiginės algos koeficientas 7.5-8.5, priklausomai nuo turimos profesinės patirties.

CV siųskite el. paštu finansai@labiblioteka.lt.

 

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"