Peršokti į pagrindinį turinį

Skelbiamas konkursas Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo (-os) pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo (-os) pareigoms užimti

Lietuvos aklųjų biblioteka skelbia konkursą Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo (-os) pareigoms užimti.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis arba jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 m. teisinio darbo patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklą, darbo bei sutarčių teisę, viešuosius pirkimus, duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus ir kitus teisės aktus, susijusius su kuruojamomis sritimis;
 • žinoti pagrindinius administracinės kalbos ir dalykinio bendravimo su trečiaisiais asmenimis principus;
 • gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu taisyklinga lietuvių kalba;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Windows operacinės sistemos aplinkoje, įskaitant, bet neapsiribojant, darbą Microsoft Office biuro programų paketo programomis, naudotis interneto naršyklėmis, paieškos varikliais, taip pat elektroninio pašto programomis;
 • gebėti organizuoti komandinį darbą, laikytis tarnybinės etikos pagrindų;
 • turėti vairuotojo teises (B kategorija);
 • pasižymėti šiomis savybėmis: orientacija į rezultatą, pareigingumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje, iniciatyvumas, lankstumas.

Funkcijos:

 • planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas;
 • pagal kompetenciją teikia su LAB funkcijų vykdymu susijusią teisinę informaciją ir konsultacijas, rengia veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • savo kompetencijos ribose organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus, tvarko ir saugo jų dokumentaciją, konsultuoja LAB viešųjų pirkimų iniciatorius ir organizatorius viešųjų pirkimų klausimais;
 • organizuoja LAB turimų pastatų ir patalpų priežiūrą, eksploatavimą ir remontą;
 • organizuoja ir kontroliuoja LAB ir jos padalinių ūkio ir bendrųjų reikalų aprūpinimą ir valdymą;
 • užtikrina ir kontroliuoja racionalų tarnybinio transporto panaudojimą ir priežiūrą;
 • tvarko jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą, atsako už jų teisingą eksploataciją ir saugumą, nurašymą bei apsaugą, dalyvauja inventorizuojant Bibliotekos materialines vertybes;
 • teikia siūlymus ir rekomendacijas dokumentų valdymo sistemos klausimais, organizuoja ir užtikrina sėkmingą dokumentų valdymo sistemos įgyvendinimą;
 • atsako už bibliotekos priešgaisrinę saugą, užtikrina, kad būtų laikomasi priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • vykdo asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas;
 • tvarko su LAB ir jos padalinių ūkine veikla susijusias patalpų remonto, priežiūros, inžinerinių sistemų eksploatacijos, patalpų nuomos, panaudos ir kitas sutartis, rengia atliktų darbų priėmimo aktus;
 • dalyvauja rengiant  LAB metinės, ūkinės veiklos planus ir ataskaitas;
 • rengia susijusių su LAB ūkine veikla, autotransporto naudojimu, darbuotojų sauga ir sveikata, priešgaisrine sauga, viešaisiais pirkimais, taisyklių, nuostatų, reglamentų ir kitų dokumentų projektus, juos derina su atitinkamomis organizacijomis;
 • vadovauja tiesiogiai jam pavaldiems Skyriaus darbuotojams;
 • atsako už Skyriaus dokumentų, paskirtų pagal LAB dokumentacijos planą, saugojimą ir perdavimą administracijai reikiamu laiku;
 • nustato Skyriaus darbuotojų kompetencijos reikalavimus ir pareigas, rengia jų pareigybių aprašymus;
 • dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • atlieka kitus pareigybinę kompetenciją atitinkančius darbus, nenurodytus šiame pareigybės aprašyme, Bibliotekos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pavedimus.
 • Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Bibliotekos interesams, o atsiradus interesų konfliktui, nedelsiant apie tai informuoti Bibliotekos direktorių bei nusišalinti nuo su interesų konfliktu susijusių klausimų koordinavimo;
 • Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas privalo nuolat kelti savo profesinę kvalifikaciją, gerinti lietuvių ir užsienio kalbų žinias, tobulinti darbo kompiuteriu įgūdžius.

Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,0 (nustatomas vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu).

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos informacinę sistemą. Kandidatų dokumentų lauksime iki 2020 m. kovo 16 d. Atrankos būdas – pokalbis.

 

N.77

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"