Projektai

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Informacijos ir bibliotekų paslaugos neįgaliesiems“

2013-07-22

Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo projekto dalinis finansavimas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 2013 m.

Programos tikslas – kelti bibliotekų darbuotojų kvalifikaciją ir kompetencijas neįgaliųjų ir specialiųjų poreikių turinčiųjų informacinių ir bibliotekinių paslaugų teikimo srityje.

Projekto metu:

1. Įvykdyti 8 dienų mokymai Kupiškio raj. sav. viešosios bibliotekos, Alytaus raj. sav. viešosios bibliotekos, Molėtų raj. sav. viešosios bibliotekos, Elektrėnų sav. viešosios bibliotekos, Birštono viešosios bibliotekos, Trakų viešosios bibliotekos, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos, Kauno raj. sav. viešosios bibliotekos, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos specialistams.

2. Bendras dalyvių skaičius – 173.

3. Dalyvių išklausytos temos:

3.1. Informacinės aplinkos pritaikymas regos neįgaliesiems. Regos negalia ir skaitymo sutrikimai. Bibliotekų ir informacijos paslaugos sutrikusios regos asmenims. LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo išimtys ir apribojimai.

3.2. Kultūros įstaigų veikla kaip neįgaliųjų socialinės integracijos veiksnys. Bibliotekų vaidmuo, sudarant lygias galimybes gauti informaciją neįgaliesiems. Komunikavimas su regos neįgaliuoju bibliotekoje.

3.3. Edukacinių renginių organizavimas neįgaliesiems ir specialiųjų poreikių asmenims. Specialiųjų formatų leidiniai neįgaliesiems. Multifunkciniai leidiniai.

3.4. Elektroninės informacijos ištekliai, prieinami neįgaliesiems ir specialiųjų poreikių asmenims. Virtuali aklųjų biblioteka. Elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema (ELVIS).

Įvykdžius kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo mokymus, remiantis mokymų vertinimo anketose pateiktais dalyvių komentarais, pastabomis, rekomendacijomis, pageidavimais, prieita prie išvados, kad projekto turinys atitinka dalyvių poreikius ir ateityje turėtų būti tęsiamas kitose Lietuvos miestų bibliotekose.