Vizitinė kortelė

2017-02-06

Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB) yra specialioji valstybinės reikšmės biblioteka, kurios paskirtis – tenkinti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto dėl sensorinių (aklumo, silpnaregystės), fizinių funkcijų, raidos, kompleksinių sutrikimų ir kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų bei mokymosi sunkumų, kultūrinius ir informacinius poreikius. 

MISIJA

Lietuvos aklųjų bibliotekos misija – tenkinti žmonių, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, literatūros ir informacijos poreikius, aktyviai prisidėti prie jų švietimo, kultūros, ugdymo, reabilitacijos procesų, skatinti šių žmonių integraciją į visuomenę.

TIKSLAI

- užtikrinti asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, lygiateisišką ir visapusišką prieigą prie informacijos ir žinių;

- plėtoti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei raštingumo ugdymo(si) veiklas, skatinančias jų kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese;

- vykdyti visuomenės švietimą ir informavimą asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, integracijos ir socialinės įtraukties klausimais. 

LEIDYBA

LAB yra ir leidybinė institucija, pati leidžianti specialiųjų formatų leidinius asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto dėl sensorinių (aklumo, silpnaregystės), fizinių funkcijų, raidos, kompleksinių sutrikimų ir kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų bei mokymosi sunkumų. Šiems žmonėms įprasto formato leidinius reginčiųjų raštu LAB pritaiko specialiaisiais formatais, kad kiekvienas galėtų pasirinkti, atsižvelgdamas į savo negalią ir poreikius. Leidinių tipai yra šie: leidiniai Brailio raštu, garsiniai leidiniai, leidiniai padidintu šriftu, DAISY formato leidiniai.

Leidinys Brailio raštu – tai leidinys, atspausdintas akliesiems skirtu Brailio raštu. Specialų reljefinį raštą akliesiems, kurio pagrindas – šešių taškų sistema, 1825 m. sukūrė prancūzas Luji Brailis. Pirmosios leidiniai Brailio raštu buvo rankraštiniai, vėliau imta spausdinti spaustuvinėmis mašinomis. Tobulėjant technologijoms, vis labiau įsigali kompiuterizuota leidinių Brailio raštu leidyba.

Per metus LAB išleidžia apie 25 pavadinimus leidinių Brailio raštu.

Garsinis leidinys – leidinys, kurio tekstas įrašytas į garso laikmenas (kompaktinius diskus, MP3 grotuvus, USB laikmenas). Skaitmeniniai garsiniai leidiniai pradėti leisti nuo 2003 m. ir yra įrašomi į kompaktinius diskus, MP3 grotuvus, USB laikmenas MP3 formatu. Nuo 2012 m. veikia virtuali biblioteka ELVIS, prie kurios prisijungęs LAB vartotojas gali gauti visus jį dominančius garsinius leidinius, neišeidamas iš namų.

Per metus LAB išleidžia apie 300 pavadinimų garsinių leidinių.

Leidinys padidintu šriftu – silpnaregiams skirtas leidinys, spausdinamas ryškesniu ir didesniu (pvz., 22) šriftu nei įprasti leidiniai reginčiųjų raštu. 

Tiflologinis leidinys – tai leidinys, skirtas aklumo ir aklųjų problemoms (gr. typhlos – aklas).

Nuo 1999 m., įvykdžius „Garsinių knygų leidybos kompiuterizavimo“ programą, finansuotą Atviros Lietuvos fondo, Vengrijos Atviros visuomenės instituto ir LASS, buvusi bibliotekos garso įrašų studija perorganizuota į Knygų leidybos skyrių. Knygų leidybos skyriuje leidžiamos garsinės ir Brailio raštu knygos. Per metus biblioteka išleidžia per 200 pavadinimų garsinių knygų ir 20–30 pavadinimų knygų Brailio raštu.

Bibliografiniai ir informaciniai leidiniai. Vyriausioji bibliografė kasmet sudaro knyginius LAB per metus išleistų garsinių ir Brailio raštu knygų katalogus. Jie leidžiami reginčiųjų ir Brailio raštu.

Tiflotyros skyriaus vyresnioji bibliografė rengia žymių Lietuvos neregių biobibliografines, rekomenduojamojo pobūdžio rodykles. Tiflotyros skyriaus leidybinė grupė rengia metinį leidinį „Tiflologinis kalendorius“, kuris leidžiamas Brailio raštu ir padidintu šriftu.

Padidintu šriftu leidžiamas informacinis leidinys „Mūsų knygos“.

STRUKTŪRA

LAB sudaro bibliotekos centras Vilniuje ir 5 padaliniai didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Neregiai skaitytojai aptarnaujami ir 76-iuose paslaugų punktuose viešosiose bibliotekose, LASS skyriuose, įvairiose globos įstaigose.

Nuo 2013 m. sausio 2 d. Lietuvos aklųjų bibliotekoje veikia 3 centrai:

Administracija.

Buhalterija.

Komunikacijos ir informacijos skyrius.

1. Informacijos išteklių centras:

 • Komplektuoja, kataloguoja, tvarko individualią ir visuminę bibliotekos gaunamų leidinių apskaitą.
 • Rengia elektroninius katalogus.
 • Kaupia informacinius išteklius bibliotekininkystės ir bibliografijos teorijos, informacinės veiklos klausimais ir teikia informaciją apie juos.
 • Rengia statistines LAB veiklos ataskaitas.
 • Atlieka operatyvius taikomojo pobūdžio LAB veiklos tyrimus.
 • Atsako į vartotojų informacines užklausas.
 • Rengia informaciją apie dokumentus Brailio raštu leidiniui „Mūsų knygos“.
 • Atsako už nacionalinio dokumentų aklųjų raštu archyvo išsaugojimą.
 • Renka medžiagą teminėms LAB parodoms.
 • Kaupia ir tvarko tiflologinę literatūrą lietuvių ir užsienio kalbomis.
 • Palaiko ir plėtoja ryšius su užsienio šalių tiflologijos centrais, tarptautinėmis organizacijomis.
 • Rengia tiflologinės bibliografijos rodykles, naujos tiflologinės literatūros sąrašus, informacinius leidinius.
 • Verčia užsienio šalių periodikos straipsnius ir knygas tiflologine tematika į lietuvių kalbą.
 • Aptarnauja skaitytojus: tiflopedagogus, tiflopsichologus dėstytojus ir studentus, akluosius specialistus ir kt.
 • Tvarko žymių neregių asmeninius archyvus.
 • Leidžia tiflologinę literatūrą reginčiųjų ir Brailio raštu („Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos metraštį“, „Tiflologinį kalendorių“ ir kt.).
 • Kaupia ir saugo eksponatus apie Lietuvos aklųjų veiklą, žymius akluosius.
 • Priima ekskursijas, ruošia susitikimus, paskaitas, rengia parodas, ekspozicijas.

2. Vartotojų aptarnavimo centras:

 • Aptarnauja skaitytojus – asmenis, negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto, jų šeimų narius, savo mikrorajono gyventojus, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos organizacijų darbuotojus, moksleivius ir studentus – Brailio raštu, garsine ir reginčiųjų raštu literatūra bei periodiniais leidiniais. Skaitytojai aptarnaujami bibliotekoje, per TBA ir tarptautinį TBA. Negalintiems lankytis bibliotekoje skaitytojams (vienišiems, pagyvenusiems, ligotiems, turintiems kitų negalių žmonėms) garsinės ir Brailio raštu knygos bibliotekos transportu nemokamai pristatomos į namus.
 • Aprūpina garsinėmis ir Brailio raštu knygomis paslaugų punktus viešosiose bibliotekose, LASS skyriuose, įvairiose globos įstaigose (Vilniaus krašte).
 • Organizuoja literatūrinius, teminius renginius, knygų parodas, pristatymus.

2.2. LAB Ukmergės padalinys
2.3. LAB Kauno padalinys
2.4. LAB Panevėžio padalinys
2.5. LAB Šiaulių padalinys
2.6. LAB Klaipėdos padalinys

 •  Aptarnauja savo miesto ir aplinkinių rajonų skaitytojus, negalinčius skaityti tekstų įprastu formatu.

3. Skaitmeninių paslaugų ir leidybos centras:

 • Administruoja Elektroninių leidinių valdymo informacinę sistemą (ELVIS), LAB svetainę, LIBIS sistemą, visą LAB kompiuterinį tinklą.
 • Vykdo skaitmeninių dokumentų leidybą.
 • Kuria, siūlo ir išbando LAB veikloje naujas paslaugas, produktus bei paslaugų ir produktų patobulinimus.
 • Vykdo LAB darbuotojų kompiuterinio ir technologijų raštingumo mokymus.
 • Pagal poreikį ir galimybes vykdo LAB vartotojų kompiuterinio ir technologijų raštingumo mokymus.
 • Koordinuoja savanorystės programas.
 • Organizuoja garsinių ir Brailio raštu knygų leidybą. 

Materialinių išteklių skyrius.