Kas gali naudotis LAB leidiniais?

2014-10-27

Kas gali naudotis LAB leidiniais?

Dažnai sulaukiame klausimų tiesiogiai, telefonu, el. laiškais: ar galiu pasiskolinti garsinę knygą? Gal galėčiau nusipirkti garsinių knygų?

Šiuo informaciniu pranešimu norime priminti, kokioms skaitytojų grupėms galime teikti garsinius ir kitų specialiųjų formatų leidinius.

Reginčiųjų raštu leidinius (knygas, žurnalus) Lietuvos aklųjų biblioteka gali išduoti VISIEMS skaitytojams be apribojimų – galioja bendrasis skaitytojo pažymėjimas (jei jo neturite, galite įsigyti ir mūsų bibliotekoje. Informacija apie kainas – http://www.labiblioteka.lt/lt/paslaugos/mokamos-paslaugos).

TAČIAU specialiųjų formatų leidiniais (garsinėmis knygomis ir žurnalais, Brailio raštu spaudiniais, DAISY formato leidiniais),

remiantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu (galiojanti aktuali redakcija http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471807), gali naudotis TIK oficialiai nustatytą regos ir kitą negalią, dėl kurios asmuo negali naudotis įprastiniais leidiniais, turintys žmonės.

2 straipsnis. Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
22. Negalia – sveikatos sutrikimas, dėl kurio asmuo negali savarankiškai naudotis tokios formos autorių teisių ir gretutinių teisių objektais, kokios jie buvo teisėtai išleisti ar viešai paskelbti. Negalia šiame Įstatyme apima visišką ir dalinę regos ar klausos negalią, galūnių negalią, varžančią galėjimą laikyti knygą ar kitą leidinį ir jais manipuliuoti, suvokimo (mokymosi) negalią.

25 straipsnis. Kūrinių panaudojimas neįgaliems žmonėms skirtais būdais
1. Be kūrinio autoriaus ar kito šio kūrinio autorių teisių subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo, tačiau nurodžius, jei tai įmanoma, naudojamą šaltinį ir autoriaus vardą, Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintiems fiziniams ir juridiniams asmenims, atstovaujantiems neįgalių žmonių interesams, kai jie veikia nekomerciniais tikslais, leidžiama teisėtai išleistą ar viešai paskelbtą kūrinį naudoti nekomerciniais tikslais šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytais būdais, jeigu tuo kūriniu galės naudotis ir prieigą prie jo turės tik neįgalūs žmonės, kiek tai pateisinama konkrečia negalia, išskyrus atvejus, kai tie kūriniai buvo specialiai sukurti šiam tikslui.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyto apribojimo tikslais galima atgaminti, išleisti, adaptuoti ir viešai skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamos kompiuterių tinklais (internete), kūrinio garsinę versiją (taip pat ir elektroninės formos) ir versiją Brailio raštu.
3. Intelekto ir skaitymo sutrikimų turinčių asmenų poreikiams leidžiama atgaminti, išleisti, adaptuoti ir viešai skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamų kompiuterių tinklais (internete), specialiai pritaikytus jiems kūrinius. Kūrinių pritaikymas intelekto ir skaitymo sutrikimų turintiems asmenims reiškia kūrinių perdirbimą supaprastinant leksiką, gramatiką ir (ar) morfologiją, sutrumpinant tekstą, t. y. tokiu būdu, kad kūriniai taptų suvokiami tokių sutrikimų turintiems asmenims.

PASTABA. Garsinius leidinius, kurių autorius ar sudarytojas yra pati Lietuvos aklųjų biblioteka, išduodame visiems. Jie gali būti CD formatu arba įkelti į ELVIS (Elektroninių leidinių valdymo informacinę sistemą). Dažniausiai tai būna tiflologinės tematikos (aklųjų autorių, apie aklųjų gyvenimą, istoriją, mokslinės tematikos) ir įvairūs informaciniai leidiniai.

Lina Kacevičienė