Peršokti į pagrindinį turinį

Projektai

 

Renkuosi priimti kitokį: knygų negalios tematika leidyba pritaikytais formatais 2020
Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2020 m.
Projekto tikslas – Supažindinti ir ugdyti visuomenės toleranciją, išprusimą bei prisitaikymą prie žmonių su skaitymo ar kita negalia, puoselėti tokių žmonių integraciją visuomenėje, didinant kultūros produktų prieinamumą. Didinti metodinės medžiagos prieinamumą skaitymo sutrikimus turintiems asmenims, jų tėvams, juos aptarnaujantiems pedagogams ir kitiems, su tokių asmenų ugdymu susijusiems specialistams, kultūros organizacijoms, leidėjams.

Grožinės literatūros prieinamumo didinimas regos negalią turintiems asmenims 2020
Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2020 m.
Projekto tikslas – padidinti naujausios aukštos kultūrinės ir meninės vertės grožinės literatūros prieinamumą asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto.

 EINAM: Lietuvos aklųjų bibliotekos specialistų kvalifikacijos tobulinimas 2020
Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2020 m.
Projekto tikslas – kelti Lietuvos aklųjų bibliotekos bei organizacijų, prisidedančių prie neįgalių asmenų aptarnavimo, darbuotojų kvalifikaciją.

 Virtualios aklųjų bibliotekos ELVIS sklaida
Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2020 m.
Projekto tikslas – projektu siekiama mažinti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto kultūrinę, informacinę bei socialinę atskirtį bei tobulinti Lietuvos aklųjų bibliotekos vartotojų aptarnavimo procesus. 

 #Coding: internetinių puslapių kūrimo pagrindų mokymai regos negalią turintiems asmenims
Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2020 m.
Projekto tikslas – pasitelkiant inovatyvias priemones mažinti negalią turinčių asmenų socialinę bei informacinę atskirtį.

 Skaityti gali visi: interaktyvi Lietuvos kalųjų bibliotekos ekspozicija
Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2020 m. 
Projekto tikslas – taikant šiuolaikinėmis technologijomis grįstus inovatyvius sprendimus pristatyti Lietuvos aklųjų bibliotekos paslaugas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto ir paskatinti tapti Lietuvos aklųjų bibliotekos vartotojais.

 Lietuvos aklųjų bibliotekos modernizavimas
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Lietuvos aklųjų bibliotekos modernizavimas“.
Lietuvos aklųjų bibliotekos projektu numatoma atnaujinti Lietuvos aklųjų bibliotekos infrastruktūrą siekiant didinti viešųjų paslaugų kokybę, prieinamumą bei skatinti aktyvesnį aklųjų, silpnaregių bei visos visuomenės dalyvavimą kultūros veiklose, tenkinant bibliotekos lankytojų poreikius.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2018.05.15 – 2022.10.31 

 Taktiliniai objektai: paliesk Vilniaus architektūrą

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2019 m.
Projekto tikslas – Naudojant šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstus sprendimus pritaikyti regos ar kitą negalią turintiems asmenims architektūrinius amketus bei edukacines veiklas, susijusias su Vilniaus architektūros objektais, tokiu būdu mažinant kultūrinę bei informacinę negalią turinčių asmenų atskirtį.

 Edukacinė programa „Pažink pasaulį pirštais“

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2019 m.
Projekto tikslas – negalią turinčių asmenų bendruomenės kūrybiškumo skatinimas, informacinės, socialinės, kultūrinės atskirties mažinimas į kūrybines veiklas įtraukiant meno mėgėjus.

 MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą
Iš Eu­ropos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų bendrai finansuojamas projektas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 02.3.1-CPVA-V-526 „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“.
Projekto tikslas – padidinti paslaugų, skirtų žmonėms, negalintiems skaityti įprasto formato teksto, prieinamumą organizuojant jų informacinį aptarnavimą bei aprūpinimą savišvietai ir studijoms reikalingais leidiniais per Lietuvos bibliotekų tinklą. Įgyvendinus projektą bus atnaujinta Lietuvos aklųjų bibliotekos virtuali biblioteka ELVIS, išleisti 700 mokslui bei savišvietai skirti leidiniai, sukurtos mobiliosios programėlės, kurios leistų patogiau naudotis ELVIS mobiliosiomis priemonėmis.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2018.11.30–2023.05.31

 Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnersyčių tinklo plėtra II dalis

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2019 m.
Projekto tikslas – dalintis gerąja patirtimi, įgyti žinių, susijusių su LAB specifine veikla, didinti LAB matomumą tarptautiniu mastu ir įsitraukti į tarptautinį bibliotekų tinklą.

   KARTU: edukaciniai, kultūriniai renginiai senjorams

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2019 m.
Projekto tikslas – didinti kultūrinių renginių ir edukacinių užsiėmimų prieinamumą senyvo amžiaus asmenims, skatinti senjorų bendruomenės aktyvumą bei kūrybingumą.

   Tarp tradicijos, kūrybos ir modernumo: Respublikinis skaitymo Brailio raštu konkursas ir minėjimo renginiai

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2019 m.
Projekto tikslas – skatinti aklųjų ir silpnaregių bendruomenės kūrybingumą bei mažinti kultūrinę, socialinę, skaitmeninę ir informacinę atskirtį.

   Grožinės ir periodinės literatūros prieinamumo didinimas akliesiems ir silpnaregiams (IV dalis)

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2019 m.
Projekto tikslas – padidinti naujausios aukštos kultūrinės ir meninės vertės grožinės literatūros prieinamumą asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto dėl sensorinių (aklumo, silpnaregystės), fizinių funkcijų, raidos, kompleksinių sutrikimų ir kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų bei mokymosi sunkumų.

   E. ateitis: Lietuvos aklųjų bibliotekos svetainės pritaikymas įvairią negalią turintiems vartotojams

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – atnaujinti LAB internetinę svetainę, pritaikant ją įvairią negalią turintiems asmenims.

   Lietuvos aklųjų bibliotekos tarptautinių partnerysčių tinklo plėtra

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – dalintis gerąja patirtimi, įgyti žinių, susijusių su LAB specifine veikla, didinti LAB matomumą tarptautiniu mastu ir įsitraukti į tarptautinį bibliotekų tinklą.

   Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos III-oji dalis)

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – taikant inovatyvias ir įtraukias dalyvavimo kultūroje formas, skatinti negalią turinčių vaikų gilesnį juos supančios socialinės aplinkos pažinimą, skatinti dvikryptės integracijos procesus, gilinti specialistų, dirbančių su negalią turinčiais vaikais žinias.

   Neregių literatų konkursas ir kūrybinė stovykla-seminaras „Žodžių menas ir muzika“ 2018

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – skatinti aklųjų ir silpnaregių žmonių kūrybinį potencialą įtraukiant juos į kūrybinę veiklą ir pristatant jų kūrybinės veiklos rezultatus visuomenei.

   IŠGIRSK KINĄ: filmas su garsiniu vaizdavimu, skirtas regos negalią turintiems asmenims ir visuomenei

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – pritaikyti kino filmą regos negalią turintiems asmenims, sukuriant garsinį vaizdavimą ir surengiant kino peržiūras kino teatruose, tokiu būdu siekiant užtikrinti regos negalią turinčių asmenų socialinę, kultūrinę ir informacinę integraciją bei didinant regos negalią turinčių amenų bendruomenės aktyvumą.

  Negalią turinčių skaitytojų socialinės ir informacinės įtraukties didinimas

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – gerinti garsinių leidinių turinio kokybę, efektyviau pritaikant jį regos ar kitą negalią, dėl kurios negali skaityti teksto įprastu formatu, asmenims bei didinant tokių asmenų skaitytojų bendruomenės aktyvumą.

   Grožinės ir periodinės literatūros prieinamumo didinimas akliesiems ir silpnaregiams (III dalis)

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – padidinti aukštos kultūrinės ir meninės vertės grožinės literatūros prieinamumą asmenims, turintiems regos ar kitą negalią, dėl kurios jie negali skaityti leidinių įprastu formatu.

   „cODiNG“ – Objektinio Dinaminio programavimo pagrindų mokymai regos Negalią turinčiai asmenų Grupei

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – sukurti skaitmeninėmis technologijomis grindžiamą programavimo pagrindų mokymo aplinką bei turinį, suteikti galimybę dalyviams pritaikyti įgytas žinias praktikoje, surengiant robotikos programavimo konkursą.

   EINAM: Lietuvos aklųjų bibliotekos specialistų kvalifikacijos tobulinimas

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2018 m.
Projekto tikslas – specialistų, aptarnaujančių negalią turinčius vartotojus, kvalifikacijos tobulinimas aptarnavimo, bendravimo, pritraukimo ir negalią turinčių vartotojų išlaikymo srityse

   CODiNG – Objektinio Dinaminio programavimo pagrindų mokymai regos Negalią turinčiai asmenų Grupei (II dalis)

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas – sukurti skaitmeninių technologijų grindžiamą programavimo pagrindų mokymo aplinką ir turinį, kurie leis organizuoti bibliotekoje neformalųjį regos negalią turinčio jaunimo mokymą.

   GoSMaRT – Garsinių knygų Skolinimo Modelis Regionams pasitelkiant šiuolaikines Technologijas III-oji dalis

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas – didinti garsinių leidinių prieinamumą LAB paslaugų punktuose įdiegiant ankstesnių projekto etapų metu sukurtą šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis grįstą garsinių leidinių skolinimo modulį.   

   AUDIOVIZIJA: savanorystės programos plėtra ir garsinio vaizdavimo paslaugos Lietuvos aklųjų bibliotekoje

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas – padidinti regos ar kitą negalią turinčių asmenų socialinę ir kultūrinę įtrauktį, kuriant inovatyvias audiovizualinio turinio vertimo paslaugas ir plėtojant LAB ilgalaikės savanorystės programą.

   Tarp tradicijos, kūrybos ir modernumo: skaitymo Brailio raštu konkursas ir edukaciniai seminarai

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas ‒ palaikyti ir stiprinti skaitymo kultūrą Lietuvos aklųjų bendruomenėje.

  Grožinės ir periodinės literatūros prieinamumo didinimas akliesiems ir silpnaregiams (II dalis)

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas – padidinti aukštos kultūrinės ir meninės vertės grožinės literatūros prieinamumą asmenims, turintiems regos ar kitą negalią, dėl kurios negali skaityti leidinių įprastu formatu.

  Pasakojimų dėžutė – aklų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti (tęstinės programos II-oji dalis)

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas – taikant inovatyvias ir įtraukias dalyvavimo kultūroje formas, skatinti negalią turinčių vaikų gilesnį juos supančios socialinės aplinkos pažinimą, skatinti dvikryptės integracijos procesus.

   Speciali garsinių leidinių serija senyvo amžiaus žmonėms

Projektas iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis. 2017 m.
Projekto tikslas – siekiant teigiamo meno poveikio senyvo amžiaus žmonėms, gyvenantiems senelių globos namuose, pagerinti šios visuomenės grupės prieinamumo prie literatūros kūrinių sąlygas.

  

 

S.57

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"