Peršokti į pagrindinį turinį

Svarbesnės gyvenimo ir veiklos datos

Svarbesnės V. V. Toločkos gyvenimo ir veiklos datos

1930 m. gegužės 21 d. gi­mė Vieš­to­vė­nų km., Plun­gės raj. (dokumentuose gi­mi­mo da­ta nurodoma 1930 m. birželio 21 d.).

1936 m. va­sa­rą su­si­žei­dė vieną akį, regėjimas pradėjo silpti.

1940–1955 m. su nedidelėmis pertraukomis mokėsi Kau­no aklų­jų mokykloje.

1944 m. sau­sio 1 d. pra­dė­jo ra­šy­ti die­no­raš­tį (ra­šė 75 metus).

1945 m. spalio 12 d. įstojo į Lietuvos aklųjų draugiją.

1954 m. kovo 5 d. po antros traumos visiškai apako.

1955 m. rugsėjo 5 d. pra­dė­jo dirb­ti Lie­tu­vos aklų­jų drau­gi­jos Kau­no įmo­nė­je šepetininku.

1956 m. rudenį Vil­niaus uni­ver­si­te­te pra­dė­jo stu­di­juo­ti vo­kie­čių kal­bą ir li­te­ra­tū­rą, vė­liau lie­tu­vių kal­bą ir li­te­ra­tū­rą.

1959 m. sau­sio 29 d. pradėjo dirbti ko­rek­to­riu­mi LAD Kauno įmo­nės Brailio rašto spaus­tu­vėje.

1961 m. ge­gu­žės 10 d. – 1963 m. gruo­džio 31 d. pir­masis LAD Kau­no tarp­ra­jo­ni­nės val­dy­bos pir­mi­nin­kas.

1964 m. sau­sio 1 d. grįž­o dirb­ti į LAD Kau­no įmo­nės spaus­tu­vę. Dir­bo ­ko­rek­to­riu­mi-bri­ga­di­nin­ku.

1965 m. lapkričio 30 d. – 1966 m. sausio 31 d. LAD leidyklos direktorius-vyr. redaktorius.

1966 m. va­sa­rio 1 d. – 1969 m. sau­sio 15 d. LAD cent­ri­nės bi­blio­te­kos di­rek­to­rius.

1967 m. su­da­rė ir pra­dėjo leis­ti Lie­tu­vos aklų­jų drau­gi­jos (vė­liau LASS) me­traš­tį.

1969 m. sau­sio 16 d. – 1991 m. spa­lio 3 d. LAD lei­dy­klos Ti­flo­lo­gi­nės li­te­ra­tū­ros re­dak­ci­jos ve­dė­jas.

1971–1976 m. studijavo Šiau­lių pe­da­go­gi­niame ins­ti­tu­te.

1971 m. su­da­rė ir pra­dėjo leis­ti kas­me­ti­nį lei­di­nį „Ti­flo­lo­gi­nis ka­len­do­rius“.

1972 m. va­sa­rį prii­mtas į Žur­na­lis­tų są­jun­gą.

1976 m. Išlei­do kny­gą „Skai­tan­tys pirš­tai“ (aklų­jų raš­to is­to­ri­jos apy­brai­ža). 1997 ir 2006 m. išlei­džia­mi pa­tai­sy­ti ir papildyti leidimai.

1976–1981 m. su­da­rė ir išlei­do Lie­tu­vos aklų­jų is­to­ri­jos do­ku­men­tų rin­ki­nius „Šal­ti­niai“. Išleis­ti trys to­mai (dokumentų laikotarpis 1888–1965 m.).

1990 m. išlei­do pirmąją poe­zi­jos kny­ge­lę „Gu­do­be­lei žy­dint“.

1991 m. spa­lio 4 d. pra­dė­jo dirb­ti LASS cent­ri­nė­je bi­blio­te­ko­je (nuo 1992 m. ba­lan­džio 1 d. – Lie­tu­vos aklų­jų bi­blio­te­ka) Ti­flo­ty­ros sky­riaus lei­dy­bi­nės gru­pės vy­riau­siuo­ju re­dak­to­riu­mi.

1992 m. bir­že­lio 22 d. Vil­niaus uni­ver­si­te­te ap­gy­nė di­ser­ta­ci­ją ir įgi­jo so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­ro laips­nį.

1994 m. išlei­do kny­gą „Lie­tu­vos aklų­jų švie­ti­mo rai­da iki 1940 me­tų“.

1996 m. lie­pos 2 d. Lie­tu­vos Res­pu­bli­kos Pre­zi­den­to dekretu už nuo­pel­nus Lie­tu­vai, jos kul­tū­rai, moks­lui ir švie­ti­mui ap­do­va­notas Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no 1-ojo laipsnio me­da­liu.

1996 m. Išlei­do antrąją savo poezijos kny­gą „Už­keik­ta mer­ge­lė“ (ba­la­dės ir poe­mos).

1997 m. su­da­rė ir išlei­do Pra­no Dau­nio „Raš­tus“. Išlei­do kny­gą „Lie­tu­vos aklų­jų or­ga­ni­zuo­tos vei­klos 70-me­tis“ (fak­tai ir da­tos).

2000 m. išlei­do poezijos kny­gą „Va­ka­ro rau­do­nos bu­rės“ (ei­lė­raš­čiai ir poe­ma). Su­da­rė ir išlei­do kny­gą „Sklei­dęs švie­są tam­so­je“ (at­si­mi­ni­mų rin­ki­nys, skir­tas Pra­no Dau­nio gi­mi­mo 100-me­čiui).

2002 m. išleido enciklopedinį žinyną „Lietuvos tiflopedagogų sąvadas“.

2004 m. gruodžio 31 d. baigė darbą Lietuvos aklųjų bibliotekoje, išėjo į užtarnautą poilsį.

2007 m. parengė ir išleido knygą „Neregiai šimtmečių kryžkelėse“ (aforizmai, patarlės, legendos).

2009 m. išleido savo poezijos knygelę „Užuominos: rubajatai“.

2019 m. gruodžio 31 d. mirė Vilniuje. Palaidotas Kulių kapinėse (Plungės raj.) šalia tėvų kapų.

S.177

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"