Peršokti į pagrindinį turinį

Misija ir tikslai

Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB) yra specialioji valstybinės reikšmės biblioteka, kurios paskirtis – tenkinti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto dėl sensorinių (aklumo, silpnaregystės), fizinių funkcijų, raidos, kompleksinių sutrikimų ir kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų bei mokymosi sunkumų, kultūrinius ir informacinius poreikius.

MISIJA
Skaitantiems kitaip atveriame galimybę tobulėti, bendrauti, pažinti pasaulį ir save.

VIZIJA

Kad skaityti galėtų visi!

TIKSLAI
- užtikrinti asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, lygiateisišką ir visapusišką prieigą prie informacijos ir žinių;
- plėtoti asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei raštingumo ugdymo(si) veiklas, skatinančias jų kūrybingumą, socialinį ir ekonominį veiklumą bei motyvaciją dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese;
- vykdyti visuomenės švietimą ir informavimą asmenų, negalinčių skaityti įprasto spausdinto teksto, integracijos ir socialinės įtraukties klausimais.

LEIDYBA
LAB yra ir leidybinė institucija, pati leidžianti specialiųjų formatų leidinius asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto dėl sensorinių (aklumo, silpnaregystės), fizinių funkcijų, raidos, kompleksinių sutrikimų ir kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų bei mokymosi sunkumų. Šiems žmonėms įprasto formato leidinius reginčiųjų raštu LAB pritaiko specialiaisiais formatais, kad kiekvienas galėtų pasirinkti, atsižvelgdamas į savo negalią ir poreikius. Leidinių tipai yra šie: leidiniai Brailio raštu, garsiniai leidiniai, leidiniai padidintu šriftu, DAISY formato leidiniai.
Leidinys Brailio raštu – tai leidinys, atspausdintas akliesiems skirtu Brailio raštu. Specialų reljefinį raštą akliesiems, kurio pagrindas – šešių taškų sistema, 1825 m. sukūrė prancūzas Luji Brailis. Pirmosios leidiniai Brailio raštu buvo rankraštiniai, vėliau imta spausdinti spaustuvinėmis mašinomis. Tobulėjant technologijoms, vis labiau įsigali kompiuterizuota leidinių Brailio raštu leidyba.
Per metus LAB išleidžia apie 25 pavadinimus leidinių Brailio raštu.
Garsinis leidinys – leidinys, kurio tekstas įrašytas į garso laikmenas (kompaktinius diskus, MP3 grotuvus, USB laikmenas). Skaitmeniniai garsiniai leidiniai pradėti leisti nuo 2003 m. ir yra įrašomi į kompaktinius diskus, MP3 grotuvus, USB laikmenas MP3 formatu. Nuo 2012 m. veikia virtuali biblioteka ELVIS, prie kurios prisijungęs LAB vartotojas gali gauti visus jį dominančius garsinius leidinius, neišeidamas iš namų.
Per metus LAB išleidžia apie 300 pavadinimų garsinių leidinių.
Leidinys padidintu šriftu – silpnaregiams skirtas leidinys, spausdinamas ryškesniu ir didesniu (pvz., 22) šriftu nei įprasti leidiniai reginčiųjų raštu.
Tiflologinis leidinys – tai leidinys, skirtas aklumo ir aklųjų problemoms (gr. typhlos – aklas).
Nuo 1999 m., įvykdžius „Garsinių knygų leidybos kompiuterizavimo“ programą, finansuotą Atviros Lietuvos fondo, Vengrijos Atviros visuomenės instituto ir LASS, buvusi bibliotekos garso įrašų studija perorganizuota į Knygų leidybos skyrių. Knygų leidybos skyriuje leidžiamos garsinės ir Brailio raštu knygos. Per metus biblioteka išleidžia per 200 pavadinimų garsinių knygų ir 20–30 pavadinimų knygų Brailio raštu.
Bibliografiniai ir informaciniai leidiniai. Vyriausioji bibliografė kasmet sudaro knyginius LAB per metus išleistų garsinių ir Brailio raštu knygų katalogus. Jie leidžiami reginčiųjų ir Brailio raštu.
Tiflotyros skyriaus vyresnioji bibliografė rengia žymių Lietuvos neregių biobibliografines, rekomenduojamojo pobūdžio rodykles. Tiflotyros skyriaus leidybinė grupė rengia metinį leidinį „Tiflologinis kalendorius“, kuris leidžiamas Brailio raštu ir padidintu šriftu. Padidintu šriftu leidžiamas informacinis leidinys „Mūsų knygos“.

S.68