Peršokti į pagrindinį turinį

Literatūros baruose

 

Dr. V. V. Toločka daug nuveikęs ir šioje srityje. Knygomis ir literatūra susidomėjo labai anksti. 2000 m. prisiminimuose rašė: „Poe­zi­ja su­si­do­mė­jau 1942–1944 me­tais. Tą susi­do­mė­ji­mą pa­ža­di­no aklų­jų ins­ti­tu­to au­klė­ti­nis ir mo­ky­to­jų se­mi­na­ri­jos kursan­tas An­ta­nas Jo­ny­nas, pats jau ra­šęs ei­lė­raš­čius, mus su­pa­žin­di­nęs su tuo­me­ti­niais poe­tais Bernardu Braz­džio­niu, An­ta­nu Miš­ki­niu, Jo­nu Grai­čiū­nu ir kt., su jų kū­ry­ba. Eilė­raš­čių ra­šy­mo li­ga su­sir­gau ir aš. Ne­ma­žai jų bu­vau su­kū­ręs. Ži­no­ma, jie ta­da bu­vo silp­nu­čiai. Ge­rai, kad ir nei­šli­ko. Atė­jo jaunystės me­tai su trumpalai­kė­mis mei­lė­mis ir su­si­ža­vė­ji­mais, su pir­mo­sio­mis mei­lės šal­no­mis... To­mis nuo­tai­ko­mis ir­gi at­si­ras­da­vo ei­lė­raš­čių. Juos ra­šau vi­są gy­ve­ni­mą.“

Kūrybai didelę įtaką darė ir šeima. Tėvai buvo išprusę, raštingi, mokėjo kelias kalbas, o tai Lietuvos kaime tuo metu buvo retenybė. Namuose buvo sukaupta didelė knygų biblioteka, gausi plokštelių kolekcija. Visa tai skatino vaikus domėtis literatūra, istorija, geografija, menais. Kauno aklųjų mokyklos pedagogai taip pat skatino literatūrinę veiklą. Organizuodavo literatūros vakarus, kuriuose moksleiviai skaitydavo savo kūrybos eilėraščius. V. V. Toločka buvo vienas aktyviausių literatų, iš kitų moksleivių išsiskyrė subtiliu požiūriu ir literatūriniu skoniu, pats inicijavo literatų kūrybos leidybą Brailio raštu. Pirmieji jo eilėraščiai būtent Brailio raštu ir buvo išspausdinti Kauno aklųjų mokyklos moks­lei­vių leidžia­ma­me al­ma­na­che.

Viešai pir­mieji eilėraščiai pub­li­kuoti 1959 m. žurnale „Mū­sų žodis“. Vėliau ei­lė­raš­čiai skelb­ti ir ki­tuo­se periodiniuo­se lei­di­niuo­se: „Knyg­ne­šy­s“, „Šiau­rės At­ė­nai“, „Ap­žval­ga“, regioniniuose laikraščiuose. Jo kūry­ba pub­li­kuo­ta ne­re­gių li­te­ra­tų kūrybos rinktinėse: almanachuose „Vai­vo­rykš­tė“, 1–4 ir 6 tomuose, „Žo­džio spal­vos“ (2002), antologijoje „Pri­si­me­nu dar kark­lų kva­pą“ (1992). Keliolika eilėraš­čių buvo išversta į rusų kalbą ir ­spaus­din­ti žur­na­le „Na­ša žizn“ bei kny­go­je „Ma­no kel­ro­dei žvaigž­dei“ (1985), keli išversti į es­pe­ran­to kal­bą ir išspaus­din­ti žur­na­le „Au­ro­ro“ 1983 m.

Poetas yra išleidęs keturias knygas:

„Gu­do­be­lei žy­dint“ (1990),

„Užkeikta mergelė“ (1996),

„Vakaro raudonos burės“ (2000),

„Užuominos: rubajatai“ (2009).

Pagal poeto tekstus kompozitoriai sukūrė dainų. Jų galite paklausyti skiltyje „Dainos pagal V. V. Toločkos tekstus“.

S.179

2018 © Visos teisės saugomos. Sprendimas: UAB "Fresh Media"